W związku z wejściem w życie europejskich zasad ochrony danych osobowych RODO oświadczamy, że w ramach prowadzonej działalności Ruben Hotel przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 

Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu, czyli ograniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane. 

Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych. Informujemy także, iż w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Kto jest administratorem danych osobowych Gości? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe Gości jest AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Al. Konstytucji 3 Maja 1 A, 65-805 Zielona Góra, właściciel Ruben Hotel Zielona Góra.

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Gości dokonujących rezerwacji na usługi RubenHotel, bądź zostały nam przekazane na podstawie umowy z podmiotami pośredniczącymi w usłudze rezerwacji noclegu w Ruben Hotel zgodnie z wyrażoną przez Gościa rezerwującego zgodą. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Gości? 

Przetwarzamy dane osobowe Gości, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Gościem w związku z dokonaniem rezerwacji usług świadczonych przez Ruben Hotel. Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Gości w celach podatkowych i rachunkowych. 

W celach szczegółowych, przetwarzamy również dane Gości, aby móc zapewnić usługi płatnicze, aby móc skontaktować się z Gościem w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług oferowanych przez Ruben Hotel oraz poprzez stosowanie monitoringu hotelowego, aby móc zapewnić bezpieczeństwo Gościom hotelowym oraz innym osobom przebywającym na terenie Ruben Hotel.

Administrator Danych udostępnia dane osobowe Gości jedynie podmiotom, których działania wspierają obsługę i realizację zamówionych w Ruben Hotel usług, są to podmioty świadczące usługi płatnicze bądź zapewniające prawidłowe działanie systemów informatycznych, wspierających realizację zamówionych usług. Udostępnianie odbywa się wyłącznie na podstawie zawartych umów, zapewniających bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych. 

Dane osobowe Gości pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelowych, będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ruben Hotel lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

Ruben Hotel może przekazać dane osobowe organom i służbom państwowym, czy organom podatkowym na podstawie właściwych przepisów uprawniających do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw do żądania danych osobowych i zgodnie z obowiązującym prawem. 

Czy Gość musi przekazać nam swoje dane? 

Aby móc w pełni zrealizować zamawiane przez Gości usługi od momentu zgłoszenia przez Gościa chęci zawarcia z nami umowy, do momentu zakończenia jej realizacji, wymagamy podania nam niezbędnych danych osobowych jakimi są imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail. Bez podania nam niektórych z powyższych danych, nie będziemy mogli zapewnić wymaganej jakości świadczonych usług oraz wywiązać się z wymaganych prawem celów podatkowych. 

Jakie są prawa Gości względem przetwarzanych danych osobowych przez Ruben Hotel? 

Każdy Gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Ruben Hotel. Administrator udostępnia również adres hotel@rubenhotel.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. 

Każdy z Gości ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych , ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa).